ALgemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 ;

Opdrachtnemer: HJS administraties gevestigd te Zutphen, hierna ook “HJS”;

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HJS;

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van (de bestuurders van) de Persoonlijke Holdingvennootschappen alsmede van al degenen, die voor HJS werkzaam zijn.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle (fiscale) werkzaamheden, van alle overeenkomsten van opdracht, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door HJS, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en HJS, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door HJS gedane aanbiedingen en/of offertes. De algemene voorwaarden van HJS prevaleren boven afwijkende voorwaarden van

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover HJS deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk

 

Artikel 3 Gegevens en informatie

3.1 HJS is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door HJS verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door HJS gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van

3.2 Opdrachtgever is gehouden HJS onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan HJS verstrekte gegevens en

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

4.1 HJS bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in

4.2 HJS zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; HJS kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd

4.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is

4.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij HJS de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke

4.5 HJS kan de overeenkomst te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, opzeggen, zonder tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden te zijn. Opdrachtgever is deswege het tot het moment van opzegging naar evenredigheid vast te stellen deel van het honorarium en de gemaakte kosten aan HJS

4.6 Tenzij de opdracht door een natuurlijk persoon anders dan in de uitoefening van een beroep OF bedrijf is verstrekt, kan Opdrachtgever de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

 

Artikel 5 Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die HJS bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt OF gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan HJS, voor zover deze niet reeds aan derden

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HJS is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 3.

 

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 HJS is, indien hij voor zichzelf optreedt in een procedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen

6.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HJS is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van HJS openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van HJS, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, OF indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

 

Artikel 7 Honorarium

Opdrachtgever is aan HJS een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij HJS gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

 

Artikel 8 Betaling

Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro’s te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank OF girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is.

Alle buitengerechtelijke kosten die HJS heeft in verband met het incasseren van een vordering op Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever. Alle kosten die HJS heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij HJS als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

HJS behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van HJS aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan HJS gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 9 Reclames

Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie (respectievelijk de factuur), waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan HJS te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover HJS aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft HJS de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

HJS kan op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door HJS geleverde diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HJS of haar leidinggevende hulppersonen/ondergeschikten. Aansprakelijkheid in dezen voor opzet of grove schuld voor niet-leidinggevende hulppersonen/ondergeschikten sluit HJS uitdrukkelijk uit.

HJS kan op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door HJS geleverde of door HJS ingeschakelde derden geleverde diensten, zij het dat HJS Opdrachtgever zo mogelijk de nodige inlichtingen zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.

Opdrachtgever vrijwaart HJS voor welke aanspraken dan ook van derden tegenover wie HJS zich niet op de onderhavige algemene voorwaarden kan beroepen.

Indien in rechte komt vast te staan dat HJS aansprakelijk, op welke grond dan ook, is de aansprakelijkheid van HJS te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zal worden uitgekeerd zijdens de beroepsaansprakelijkheidsassuradeur van HJS. Indien geen uitkering volgt zijdens genoemde assuradeur, is de aansprakelijkheid van HJS te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de geleverde diensten waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

 

Artikel 11 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens HJS in verband met het verrichten van werkzaamheden door HJS in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

 

Artikel 12 Rechts- en forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en HJS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar HJS gevestigd is. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en HJS kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

 

Artikel 13 Taal

Indien er enig verschil mocht bestaan tussen de oorspronkelijke Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een eventuele Engelstalige versie, prevaleert de Nederlandse tekst.